วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
“ภายในปี 2563 โรงเรียนบ้านหนองปลา เน้นอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณได้ มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะชีวิตที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสุขภาพแข็งแรงตามสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ภายใต้การสนับสนุนจากท้องถิ่นและชุมชน”