พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ

          2. ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ NT, O-NET

          3. พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

          4. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในเรื่องที่สนใจ

          5. พัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน

          6. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

          7. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปลา ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

          8. พัฒนาครูให้มีความรู้ในหน้าที่การสอนและงานพิเศษ

          9. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน

          10. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและนักเรียน โดยให้บริการด้านความรู้ ทักษะงานอาชีพ มีศูนย์จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและชุมชน

          11. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริต

          12. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงตามเกณฑ์ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย

เป้าประสงค์

           1. นักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณได้

           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ NT, O-NET สูงขึ้น

           3. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจากครูต่างชาติเจ้าของภาษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

           4. นักเรียนทุกคนมีทักษะงานอาชีพจากกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เรียนรู้แบบกระบวนการ Active Learning และบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ ในรูปแบบของโครงงาน

           5. มีเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อระดมทรัพยากรทางการศึกษาในการพัฒนาการศึกษา

           6. ขอรับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล นาขา ด้านครูผู้สอนระดับปฐมวัยโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นมโรงเรียน)

           7. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน 20 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา

           8. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้เสีย (Stakeholder) ขอคำปรึกษาและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

           9. จัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและชุมชนตำบลนาขา ประสานงานปราชญ์ชาวบ้านในการให้ความรู้การผลิตกล้าไม้ได้แก่ ราเชนทร์พันธุ์ไม้ การผลิตวัสดุจากธรรมชาติ

          10. บุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต

          11. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง