เขตพื้นที่บริการโรงเรียน
เขตพื้นที่บริการโรงเรียน
หมู่ที่  7 บ้านหนองปลา ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร