ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพิจิตร มนตลักษณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2485 - 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายกระจ่าง พะลัง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2500 - 2504
ชื่อ-นามสกุล : นางน้าว รัตนหาญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2504 - 2505
ชื่อ-นามสกุล : นายดุลย์ โรยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2505 - 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายนัด ศรีเวชนันท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2508 - 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายประชุม วรดิลก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2521 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา กองเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนิ ถักดี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นาวนิภา ศรีเปารยะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิทย์ ศรีสุพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6530707