กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาพร โรยสุวรรณ
ครู คศ.3

นายวิทยา ชุมทอง
พนักงานราชการ